Algemene voorwaarden Kumpany BV

 

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Kumpany: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kumpany B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1013 AP) Amsterdam, Danzigerkade 13C, ingeschreven ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 28080708.

 

Opdracht: de door Kumpany conform de Overeenkomst uit te voeren Opdracht.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Kumpany een Overeenkomst aangaat.

Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Kumpany gesloten opdrachtovereenkomst, eventueel in de vorm van een opdrachtbevestiging dan wel een getekende offerte, waarin de door Kumpany uit te voeren Opdracht en nader omschreven en te leveren diensten zijn omschreven.

Partijen: Kumpany en Opdrachtgever

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Kumpany B.V.

 

Artikel 2. Algemeen

1. Deze Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kumpany en een Opdrachtgever waarop

Kumpany deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

en schriftelijk is afgeweken.

2. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde inkoop¬ of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Kumpany en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Kumpany gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Kumpany is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd tenzij anders aangegeven. De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding (onder andere per e-mail) van de offerte door Opdrachtgever dan wel op het moment dat Kumpany start met de feitelijke uitvoering van zijn werkzaamheden onder de Opdracht,

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten zijn aangegeven in Euro’s en zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst en de Opdracht te maken kosten, waaronder reiskosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Kumpany daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kumpany anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kumpany niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Opdracht en verplichtingen Kumpany

1. Kumpany zal de Opdracht naar beste kunnen, inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zal zich inspannen voor het verrichten van de Opdracht conform de Overeenkomst en binnen de afgesproken tijd.

Overschrijding van de overeengekomen tijd, door welke oorzaak dan ook, geeft Opdrachtgever niet het recht om ontbinding van de Overeenkomst te vragen of schadevergoeding te claimen, tenzij anders is afgesproken.

2. Kumpany is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kumpany is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Kumpany kenbaar behoorde te zijn.

3. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Kumpany de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4. Indien van toepassing, draagt Kumpany er zorg voor dat ten behoeve van de door haar te verrichten werkzaamheden geen wettelijk bepalingen worden geschonden en dat de juiste vergunningen en toestemmingen zijn geregeld. Bovendien draagt Kumpany voor eigen rekening en risico zorg voor de juiste veiligheidsmaatregelen die verwacht mogen worden bij de uitvoering van de opdracht.

5. Kumpany dient zorg te dragen voor adequate verzekering van de locatie, zaken en personen die bij de uitvoering van de Opdracht door haar geregeld dienen te worden. Locaties, zaken en personen die niet zijn opgenomen in de offerte dan wel het budget zullen door Kumpany niet verzekerd worden.

 

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever garandeert zich te houden aan de verplichtingen die haar worden opgelegd in de Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, dan wel die daaruit dan wel uit deze Voorwaarden voor Opdrachtgever voortvloeien. Indien dit niet het geval is, is Kumpany niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen en kan Kumpany niet aansprakelijk

worden gehouden voor de schade als gevolg van deze wanprestatie door Opdrachtgever, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de volledig overeengekomen vergoeding te betalen.

2. Opdrachtgever zal, zonder tevoren met Kumpany overleg te plegen, niet tevens een ander bureau verzoeken eenzelfde overeengekomen Opdracht uit te (doen) voeren. Leidt dit overleg niet tot overeenstemming of handelt Opdrachtgever in strijd met deze bepaling, dan heeft Kumpany het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder daarbij

aansprakelijk te zijn voor enige vorm van schadevergoeding.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en documenten, waarvan Kumpany aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Kumpany worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie en documenten niet tijdig aan Kumpany zijn verstrekt, heeft Kumpany het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Indien door Kumpany of door Kumpany ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die derde(n) in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. Opdrachtgever vrijwaart Kumpany voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

6. Opdrachtgever zal aan Kumpany de overeengekomen vergoedingen zoals vastgelegd in de Overeenkomst betalen op de wijze en onder de voorwaarden zoals overeengekomen in deze Voorwaarden.

 

Artikel 6. Inschakeling derden

1. Kumpany heeft het recht bij de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst gebruik te maken van door Kumpany geselecteerde derden. Kumpany bedingt, alle omstandigheden in aanmerking genomen, de voor Opdrachtgever best mogelijke prijzen en condities. De kosten hiervan zijn voor rekening van Opdrachtgever. Aansprakelijkheid voor fouten en/of tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is hierbij uitgesloten.

2. Als Kumpany bij de uitvoering van de Opdracht gebruik maakt van door Opdrachtgever zelf geselecteerde derden, berust de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor (de keuze van) deze derden bij Opdrachtgever.

 

Artikel 7. Wijziging van de Overeenkomst

1. Wijzigingen van Opdrachten door Opdrachtgever binden Kumpany slechts voorzover deze wijzigingen schriftelijk door Kumpany zijn bevestigd cq. feitelijk door Kumpany zijn uitgevoerd.

2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

3. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Kumpany zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeengekomen Opdracht financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Kumpany Opdrachtgever hierover tevoren inlichten en dient Opdrachtgever hiertoe haar schriftelijke goedkeuring te geven.

5. Indien een vast budget is overeengekomen zal Kumpany daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Opdracht een overschrijding van dit budget tot gevolg heeft en dient Opdrachtgever hiertoe haar schriftelijke goedkeuring te geven.

Artikel 8. Looptijd en uitvoeringstermijn

1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen looptijd, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde (deel)werkzaamheden een of meerdere termijnen overeengekomen, dan betreffen dit nimmer fatale termijnen.

Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Kumpany derhalve schriftelijk ingebreke te stellen, alvorens Kumpany in verzuim raakt.

3. Partijen hebben te allen tijde het recht om de overeengekomen duur van de Overeenkomst dan wel de overeengekomen termijnen, in onderling overleg te verlengen.

4. Een door Kumpany opgegeven termijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Kumpany geldende omstandigheden en, voorzover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Kumpany verstrekte gegevens. Deze termijn zal door Kumpany zo veel mogelijk in acht worden genomen.

5. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding terzake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het desbetreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden voorzover dat strikt noodzakelijk is en voorzover zij Kumpany op de juiste wijze in gebreke heeft gesteld.

 

Artikel 9. Vergoedingen

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast budget overeenkomen.

2. Indien geen vast budget wordt overeengekomen, zal de aan Kumpany te betalen vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en de conform de vooraf goedgekeurde begroting gemaakte kosten.

3. De door Opdrachtgever aan Kumpany te betalen vergoedingen zijn in Euro’s en zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst en de Opdracht te maken kosten, waaronder reiskosten, tenzij anders aangegeven. Kumpany is gerechtigd eventuele wijzigingen in de btw aan Opdrachtgever door te berekenen.

4. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Kumpany op te schorten.

5. Indien Kumpany met de Opdrachtgever een vast uurtarief overeenkomt, is Kumpany niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Opdrachtgever dient schriftelijk in te stemmen met deze verhoging.

6. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Kumpany geldende omstandigheden, zoals onder meer, minimumlonen, aankoopprijzen en belastingen die direct of indirect van Kumpany worden geheven c.q. door derden ten laste van Kumpany worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de oplevering wijzigen, heeft Kumpany het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.

7. Kumpany heeft het recht prijzen te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Kumpany, dat in redelijkheid niet van Kumpany mag worden verwacht de overeengekomen Opdracht uit te voeren tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding. Kumpany zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van de vergoeding of het tarief in kennis stellen. Kumpany zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 10. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Kumpany aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op en dienen uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de factuur aan Kumpany schriftelijke te worden gemeld. 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten eveneens voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 500,00.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Kumpany op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Ieder recht op verrekening door Opdrachtgever is uitgesloten.

5. Kumpany heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de Overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst door Kumpany, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Kumpany is ontvangen.

 

Artikel 11. Klachten

1. Klachten over de conform de Overeenkomst verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Kumpany. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kumpany in staat is adequaat te reageren.

2. Na het constateren van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of implementatie van de betreffende resultaten van de werkzaamheden onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

3. Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, ondermeer door Kumpany in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie.

4. Het staat Opdrachtgever niet vrij om eventuele producten te retourneren, voordat Kumpany daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Kumpany.

5. Indien een klacht gegrond is, zal Kumpany de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Kumpany slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 15.

 

Artikel 12. Ontbinding

1. Partijen zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: • de andere partij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt; na het sluiten van de Overeenkomst de ene partij ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de andere partij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de andere partij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

• de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt en/of wordt verleend, faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie overgaat, zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van deze partij executoriaal beslag wordt gelegd.

2. Kumpany is ook bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of redelijkerwijs niet langer kan worden verlangd of als zich andere omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Als de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kumpany op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als Kumpany de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst, waaronder de betalingsverplichting jegens Kumpany.

4. Kumpany behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

5. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Kumpany, zal Kumpany in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

6. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Kumpany extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

7. Indien Kumpany aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

8. Indien Opdrachtgever de (deel)opdracht zoals overeengekomen tussentijds onverhoopt annuleert en Kumpany gaat daarmee (schriftelijk) akkoord, dan heeft Kumpany het recht om de door haar geleden schade die onder andere bestaat uit de tot het moment van annulering gemaakte uren en (on)kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van Kumpany, die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot directe schade tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door Kumpany gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Kumpany ontving voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, tot een maximum van € 10.000,=.

2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kumpany aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Kumpany toegerekend kunnen worden;

• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

3. Kumpany is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade en immateriële schade.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kumpany of zijn ondergeschikten.

5. Alle aanspraken van Opdrachtgever vervallen 12 maanden nadat de werkzaamheden ten behoeve van de Opdracht zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

6. Kumpany is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

 

Artikel 14. Vrijwaringen

1. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Kumpany zal Opdrachtgever Kumpany vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de uit de Opdracht voortvloeiende resultaten en zal Opdrachtgever Kumpany alle schade vergoeden die Kumpany lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

2. Opdrachtgever vrijwaart Kumpany eveneens voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

3. Indien Opdrachtgever aan Kumpany informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 15. Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst dan wel de Opdracht zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever (of, in het kader van de Overeenkomst, door Kumpany) aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 16. Overmacht

1. Kumpany is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Kumpany komt.

2. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kumpany geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kumpany niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Kumpany dan wel in het bedrijf van door Kumpany

ingeschakelde derden worden daaronder begrepen.

3. Kumpany heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Kumpany zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Kumpany tot vergoeding van schade aan Opdrachtgever verplicht zal zijn, ook niet als Kumpany als gevolg van de overmacht

enig voordeel mocht hebben.

5. Voorzover Kumpany ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kumpany gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

6. Kumpany zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.

 

Artikel 17. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst/ Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Kumpany gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Kumpany zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Kumpany niet

gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. Kumpany verplicht zich om met de door haar ingehuurde derden een met het voorgaande overeenstemmende geheimhoudingsverplichting overeen te komen.

 

Artikel 18. Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder, doch niet uitsluitend, auteurs- en merkrechten) en overige rechten (waaronder, doch niet uitsluitend, rechten op content (tekst en beeld), slogans, advertising properties en concepten) op alle resultaten van alle door Kumpany verrichte werkzaamheden berusten bij Kumpany dan wel haar licentiegevers. Opdrachtgever krijgt een exclusieve licentie om de resultaten van de werkzaamheden van Kumpany te verveelvoudigen en/of onder eigen naam en als van hem afkomstig openbaar te maken en anderszins te exploiteren, conform de afspraken die daarover zijn opgenomen in de Overeenkomst tussen Kumpany en Opdrachtgever.

2. Kumpany behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Kumpany is daarnaast gerechtigd om de resultaten van haar werkzaamheden te gebruiken voor haar eigen publiciteit op haar Website(s), in showreels, voor prijzenfestivals en voor redactionele doeleinden doch niet eerder dan dat Opdrachtgever voornoemde resultaten openbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 19. Niet-overname personeel

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Kumpany, medewerkers van Kumpany of van ondernemingen waarop Kumpany ter uitvoering van de Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 20. Overdracht

Kumpany is bevoegd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever.

 

Artikel 21. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Kumpany is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Deze algemene voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 24 augustus 2017