PRIVACY STATEMENT

KUMPANY

DISCLAIMER

Deze overdracht is vertrouwelijk en bedoeld voor de personen of organisatie aan wie deze is gericht. Het kan bevoorrechte en vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te kopiëren, verspreiden of gebruiken. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden.

PRIVACY STATEMENT

Kumpany respecteert de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die u verstrekt zullen wij beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere wettelijke privacyregels.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijn wij hanteren.

VERWERKING EN DOEL

Wij verwerken uitsluitend die persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van uw activatie opdracht. In veel gevallen  gaat het dan om de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer deelnemer, geslacht, geboortedatum, bedrijfsnaam en bankgegevens indien dit noodzakelijk is voor het factureren van onze diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel of in geval van een ander vitaal belang van uw kant.  Bij dat laatste kunt u denken aan een noodsituatie bij een live-activatie waar direct handelen noodzakelijk is.

Om deze overeenkomst uit te voeren hebben wij deze persoonsgegevens nodig, om de activatie opdracht goed uit te kunnen voeren.

Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat de overeenkomst met u is uitgevoerd en en tot 7 jaar daarna omdat de Belastingdienst deze eis aan ons stelt.

Wij werken samen met partners en toeleveranciers die wij inhuren om de activatie opdracht uit te voeren. Deze partners kunnen uw persoonsgegevens krijgen. Zij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de (deel)opdracht en om u op maat te informeren. Al onze partners dienen aan de AVG wetgeving te voldoen.  Mochten wij onverhoopt samenwerken met partners die buiten de EU vallen dan vragen wij altijd uw toestemming voor betreffende partner over uw persoonsgegevens mogen beschikken.

SITES VAN DERDEN

Onze website is voorzien van links naar derde partijen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites dan de onze.  De geldt ook voor de social media buttons op onze website.   Betreffende derde partijen en sites kunnen een ander privacy beleid hebben waar wij geen invloed op hebben.   Het klikken op buttons en links met derde partijen valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.  Dit privacy statement geldt alleen voor persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor doeleinden zoals hierboven omschreven. Mocht u bankgegevens aan ons verstrekken dan kunnen wij voor de uitvoering van de betaling deze aan derden verstrekken. Ook deze derde partijen zijn verplicht om zich aan de privacyregels te houden hetgeen wij schriftelijk hebben vastgelegd.

CONTACT

Via het email adres [email protected] kunt u contact met ons opnemen en vragen stellen. Door dit email adres te gebruiken, geeft u toestemming om u te benaderen voor het sturen van gerichte informatie of het maken van een afspraak. Hiervoor gebruiken wij uw naam, email adres en/of telefoonnummer. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van deze gegevens om u te bereiken. Wij bewaren deze gegevens tot zekerstelling van de juiste beantwoording van uw vragen met een maximale bewaringstermijn van zes maanden voor de follow-up van een vraag.

GEVOELIGE INFORMATIE

Wij zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens (als zijnde zaken betreffende privé onderwerpen, etniciteit en gezondheid) zoveel mogelijk verwijderen uit vragen, klachten of andere zaken. Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van een activatie en dan alleen met uw toestemming.

COOKIES

Op onze website maken wij gebruik van cookies.  Deze gebruiken wij om onze website beter te laten functioneren.  Mochten wij op onze website om uw gegevens vragen dan is dat uitsluitend om een vraag goed te kunnen beantwoorden of omdat u zich ergens voor aanmeldt.  Deze gegevens gebruiken wij alleen voor die reden en worden niet gedeeld met derden.  Het gaat om de volgende gegevens: de gebruikte browser, het tijdstip en duur van bezoek, bezochte pagina’s en foutmeldingen.  U kunt de cookies zelf verwijderen door binnen de instellingen van uw computer de browsergeschiedenis te wissen.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS

Als u vragen hebt of wenst te weten welke persoonsgegevens wij van u tot onze beschikking hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.  U heeft de volgende rechten :

  • Uitleg over de persoonsgegevens en wat wij ermee doen;
  • Inzage in uw persoonsgegevens;
  • Corrigeren van foutieve persoonsgegevens;
  • Verwijderen van verouderde gegevens;
  • Intrekken van toestemming;
  • Bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens;
  • Bezwaar maken tegen overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde;
  • Indienen van een klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat wij niet goed met uw persoonsgegevens zijn omgegaan.

Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.  Het Statement kan van tijd tot tijd worden aangepast.

CONTACTPERSOON

Kumpany B.V.
Jan Paul de Wildt
Danzigerkade 13c
1013AP Amsterdam